Financováno z Fondů EHP 2014-2021

Komentář autora stanov BACH k úpravám navrhovaným Martinem Kozumplíkem a k protinávrhu stanov

1. Přijímání nových členů spolku

Domnívám se, že by měla platit shodná pravidla pro nové i stávající členy tak, aby se předešlo účelovému zamezování rozšiřování členské základny.

Navrhované limity (kapacita 150 osob, povinnost konat alespoň 70 koncertů ročně) jsou v tomto smyslu zbytečně restriktivní. Dále navrhované zrušení povinnosti projednat žádost o členství na nejbližší VH by umožnilo účelové odsouvání přijetí nových členů. Navrhuji proto ponechat totožná pravidla (s jediným doplněním, jímž je doba fungování hudebního klubu po dobu alespoň dvou let).

2. Předseda vs. Představenstvo

Občanský zákoník ve svém §244 stanoví, že statutární orgán je buď kolektivní (výbor), nebo individuální (předseda). S tím, že tyto varianty nelze vzájemně kombinovat (blíže viz zde: http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku/lze-uvest-ve-stanovach-variantu-individualni-i-kolektivni-statutarni-organ).

Úprava navrhovaná Martinem Kozumplíkem vychází z toho, že individuální statuární orgán (předseda) má být nahrazen orgánem kolektivním (představenstvem), přitom ale funkci předsedy nadále zachovává, a to s poměrně zásadními kompetencemi (resp. se shodnými kompetencemi, který měl dřívější předseda coby individuální orgán), čímž se zpětně „přibližuje“ k variantě individuálního statutárního orgánu, jelikož drtivou většinu kompetencí představenstva by měl výlučně vykonávat její předseda.

Tato konstrukce by měla za následek to, že představenstvo by kolektivním orgánem bylo pouze „na oko“, mělo by pouze formální funkci, když drtivou většinu kompetencí by mohl vykonávat pouze předseda (představenstva), čímž by se statutární orgán stal orgánem (fakticky) individuálním. Vznikl by tak podivný „kočkopes“, který by byl v rozporu s ustanovením §244 občanského zákoníku (zbývající dva členové představenstva by se totiž stali pouze formálními členy bez skutečných kompetencí).

Pokud již má být přijata konstrukce představenstva jako statutárního orgánu kolektivního o třech členech, navrhuji, aby kompetence všech členů představenstva byly spravedlivě rovnocenné a aby funkce předsedy (pokud by již měla být zachována) měla jedinou „zvláštní“ pravomoc navíc v podobě svolávání řízení valné hromady.

Dále navrhuji doplnit, jak funkce předsedy vzniká (kým a kolika hlasy může být zvolen), za jakých okolností může být odvolán a že mandát předsedy je právně svázán se členstvím v představenstvu (tj. zaniká nejpozději s ukončením členství v představenstvu).

3. Povinnost členů Představenstva respektovat vnitřní předpisy spolku

Dále navrhuji do povinností členů představenstva vrátit povinnost respektovat vnitřní předpisy a rozhodnutí valné hromady, která byla návrhem Martina Kozumplíka vypuštěna.

Domnívám se, že členové představenstva by neměli mít jakousi „poslaneckou imunitu“, tj. měli by mít povinnost totožnou, jakou ji mají řadoví členové spolku. (O duplicitní povinnost se přitom nejedná, neboť členy představenstva jsou i osoby, které formálně nejsou členem spolku – členem spolku je hudební klub coby právnická osoba, například s.r.o., přičemž členem představenstva není formálně tento klub jako právnická osoba, ale je jím jednatel či jiný představitel (zástupce) hudebního klubu coby fyzická osoba).

4. Ponechání zakládajících členů spolku

Navrhuji ponechat článek o zakládajících členech s uvedením zakládajících členů, a to z toho důvodu, že v případě vypuštění tohoto článku se veřejnost (čtenář stanov) již nedozví, kdo byl zakládajícím členem spolku. Zachování obecného povědomí o tom, kdo byl zakládajícím členem spolku, má přitom svůj nezpochybnitelný význam.

Vypuštěním tohoto článku zároveň nedojde k žádnému vylepšení stanov ani vnitřnímu nastavení fungování spolku – na nic z toho nebude mít vypuštění článku o zakládajících členech vliv, pouze přibude zcela zbytečná nutnost přečíslovat všechny navazující články a odstavce.

Přikládám upravený návrh stanov Martina Kozumplíka, reflektující výše uvedené: https://docs.google.com/document/d/1M6vd6i_ATsgF7DJsu8wZz_IBUPYi923oBjH_NFg-6RM/edit?usp=sharing

8. ledna 2023
Mgr. BcA. Viktor Košut, advokát

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x